Menu Zamknij

Polityka prywatności

Share!

 1. Administratorem danych osobowych jest TextBiotech Małgorzata Obuchowicz z siedzibą w Brwinowie.
 2. Definicje
  1. Dane osobowe są to wszystkie informacje o osobie fizycznej umożliwiającej identyfikację przez z czynników określających tożsamość (fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, społeczną), w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie.
  2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis
 3. Przetwarzanie danych osobowych
  1. W związku z korzystaniem Serwisu, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych
  1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych w Serwisie, udostępniania platformy szkoleniowej, udostępniania formularzy kontaktowych, jako niezbędnych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 RODO)
  2. W celu obsługi reklamacji na podstawie art. 6. Ust. 1 RODO
  3. W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6. Ust. 1 RODO)
  4. W celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, związanych z: prezentowaniem reklamy, wysyłaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach, zawierających materiały handlowe
  5. W celach realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach Administrator stosuje profilowanie (automatyczne przetwarzanie danych w celu oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych na potrzeby analizy ich zachowania.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Usług i komunikacji z Użytkownikami na podstawie art. 6 ust. 1 RODO
  7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w serwisie webinarowym Clickmeeting. Dane te są przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy na postawie art. 6 ust. 1 RODO, oraz w celu kontaktu z Użytkownikami za pośrednictwem wiadomości e-mail w celach przedstawienia oferty handlowej i promowaniu usług na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane prawnie, w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikających z przepisów prawa,w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
  2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu e-mailowego, dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą do momentu rezygnacji z usługi lub zaprzestania jej prowadzenia.
 6. Uprawnienia Użytkownika
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator zobowiązany jest do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych na żądanie Użytkownika w zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawnione i planowanym terminie ich usunięcia.
  2. Prawo uzyskania kopii zapasowych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
  3. Prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzania danych osobowych na żądanie Użytkownika.
  4. Prawo do usunięcia danych – na żądanie Użytkownika Administrator zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na żądanie Użytkownika Administrator zobowiązuje się do zaprzestania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraziła osoba, której dane dotyczą.
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych.
  7. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (w celach analitycznych i statystycznych).
  8. Prawo wycofania zgody – Jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownika ma prawo ją cofnąć w dowolnym momencie.
  9. Prawo do skargi  – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Wniosek dotyczący realizacji praw Użytkowników można złożyć mailowo na adres bioeducator@bioeducator.eu.
  11. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu dotyczy przetwarzanie (np. korzystanie z usługi, marketing mailowy)
  12. Jeśli Administrator nie będzie mógł ustalić, czego dotyczy żądanie, skontaktuje się z wnioskodawcą.
  13. Odpowiedź na zgłoszenie nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku i udzielona na adres mail, z którego przesłano wniosek.
 7. Odbiorcy danych osobowych
  1. W związku z realizacją usług, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom w szczególności: operatorowi serwisu Clickmeeting, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, firmy kurierskie.
  2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
 8. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Administrator prowadzi ciągłą analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, rejestrowany
 9. Dane kontaktowe
  1. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: textbiotech@gmail.com
 10. Zmiana Polityki Prywatności
  1. Polityka Prywatności może być aktualizowana w wyniku weryfikowania i aktualizowania procesów przetwarzania danych osobowych.

Share!